Jump to content

Feitiços para Itens


LuizFernando

Recommended Posts

if (item->GetVnum() == 71151 || item->GetVnum() == 76023)
                                        {
                                            if ((item2->GetType() == ITEM_WEAPON)
                                                || (item2->GetType() == ITEM_ARMOR && item2->GetSubType() == ARMOR_BODY))
                                            {
                                                bool bCanUse = true;
                                                for (int i = 0; i < ITEM_LIMIT_MAX_NUM; ++i)
                                                {
                                                    if (item2->GetLimitType(i) == LIMIT_LEVEL && item2->GetLimitValue(i) > 40)
                                                    {
                                                        bCanUse = false;
                                                        break;
                                                    }
                                                }
                                                if (false == bCanUse)
                                                {
                                                    ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("Àû¿ë ·¹º§º¸´Ù ³ô¾Æ »ç¿ëÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù."));
                                                    break;
                                                }
                                            }
                                            else
                                            {
                                                ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("¹«±â¿Í °©¿Ê¿¡¸¸ »ç¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù."));
                                                break;
                                            }
                                        }
                                        item2->ChangeAttribute();
                                    }

                                    ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("¼Ó¼ºÀ» º¯°æÇÏ¿´½À´Ï´Ù."));
                                    {
                                        char buf[21];
                                        snprintf(buf, sizeof(buf), "%u", item2->GetID());
                                        LogManager::instance().ItemLog(this, item, "CHANGE_ATTRIBUTE", buf);
                                    }

                                    item->SetCount(item->GetCount() - 1);
                                    break;

                                case USE_ADD_ATTRIBUTE :
                                    if (item2->GetAttributeSetIndex() == -1)
                                    {
                                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("¼Ó¼ºÀ» º¯°æÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¾ÆÀÌÅÛÀÔ´Ï´Ù."));
                                        return false;
                                    }

                                    if (item2->GetAttributeCount() < 4)
                                    {
                                        // ¿¬Àç°¡ Ư¼öó¸®
                                        // Àý´ë·Î ¿¬Àç°¡ Ãß°¡ ¾ÈµÉ°Å¶ó ÇÏ¿© Çϵå ÄÚµùÇÔ.
                                        if (item->GetVnum() == 71152 || item->GetVnum() == 76024)
                                        {
                                            if ((item2->GetType() == ITEM_WEAPON)
                                                || (item2->GetType() == ITEM_ARMOR && item2->GetSubType() == ARMOR_BODY))
                                            {
                                                bool bCanUse = true;
                                                for (int i = 0; i < ITEM_LIMIT_MAX_NUM; ++i)
                                                {
                                                    if (item2->GetLimitType(i) == LIMIT_LEVEL && item2->GetLimitValue(i) > 40)
                                                    {
                                                        bCanUse = false;
                                                        break;
                                                    }
                                                }

Link to comment
Share on other sites

tenta meter assim : 

if (item->GetVnum() == 71151 || item->GetVnum() == 76023)
                    {
               
                        bool bCanUse = true;
                        for (int i = 0; i < ITEM_LIMIT_MAX_NUM; ++i)
                        {
                          if (item2->GetLimitType(i) == LIMIT_LEVEL && item2->GetLimitValue(i) > 40)
                          {
                            bCanUse = false;
                            break;
                          }
                        }
                        if (false == bCanUse)
                        {
                          ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("Àû¿ë ·¹º§º¸´Ù ³ô¾Æ »ç¿ëÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù."));
                          break;
                        }
                      }
                      else
                      {
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("¹«±â¿Í °©¿Ê¿¡¸¸ »ç¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù."));
                        break;
                      }
                    }
                    item2->ChangeAttribute();
                  }

                  ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("¼Ó¼ºÀ» º¯°æÇÏ¿´½À´Ï´Ù."));
                  {
                    char buf[21];
                    snprintf(buf, sizeof(buf), "%u", item2->GetID());
                    LogManager::instance().ItemLog(this, item, "CHANGE_ATTRIBUTE", buf);
                  }

                  item->SetCount(item->GetCount() - 1);
                  break;

                case USE_ADD_ATTRIBUTE :
                  if (item2->GetAttributeSetIndex() == -1)
                  {
                    ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("¼Ó¼ºÀ» º¯°æÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¾ÆÀÌÅÛÀÔ´Ï´Ù."));
                    return false;
                  }

                  if (item2->GetAttributeCount() < 4)
                  {
                    // ¿¬Àç°¡ Ư¼öó¸®
                    // Àý´ë·Î ¿¬Àç°¡ Ãß°¡ ¾ÈµÉ°Å¶ó ÇÏ¿© Çϵå ÄÚµùÇÔ.
                    if (item->GetVnum() == 71152 || item->GetVnum() == 76024)
                    {
                      if ((item2->GetType() == ITEM_WEAPON)
                        || (item2->GetType() == ITEM_ARMOR && item2->GetSubType() == ARMOR_BODY))
                      {
                        bool bCanUse = true;
                        for (int i = 0; i < ITEM_LIMIT_MAX_NUM; ++i)
                        {
                          if (item2->GetLimitType(i) == LIMIT_LEVEL && item2->GetLimitValue(i) > 40)
                          {
                            bCanUse = false;
                            break;
                          }
                        }

 

Link to comment
Share on other sites

add nessa condição o tipo de item....

if ((item2->GetType() == ITEM_WEAPON)
                                                || (item2->GetType() == ITEM_ARMOR && item2->GetSubType() == ARMOR_BODY))

exemplo ...

if ((item2->GetType() == ITEM_WEAPON)
                                                || (item2->GetType() == ITEM_ARMOR && item2->GetSubType() == ARMOR_BODY)
                                                || (item2->GetType() == ITEM_ARMOR && item2->GetSubType() == ARMOR_HEAD))

Caso você queira em todos os itens do nível 40-, altere a condição de um modo a trabalhar com todos, exemplo...

if (item->GetVnum() == 71151 || item->GetVnum() == 76023)
                                        {
                                            //if ((item2->GetType() == ITEM_WEAPON)
                                                //|| (item2->GetType() == ITEM_ARMOR && item2->GetSubType() == ARMOR_BODY))
                                            //{
                                                bool bCanUse = true;
                                                for (int i = 0; i < ITEM_LIMIT_MAX_NUM; ++i)
                                                {
                                                    if (item2->GetLimitType(i) == LIMIT_LEVEL && item2->GetLimitValue(i) > 40)
                                                    {
                                                        bCanUse = false;
                                                        break;
                                                    }
                                                }
                                                if (false == bCanUse)
                                                {
                                                    ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("Àû¿ë ·¹º§º¸´Ù ³ô¾Æ »ç¿ëÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù."));
                                                    break;
                                                }
                                            }
                                            //else
                                            //{
                                                //ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("¹«±â¿Í °©¿Ê¿¡¸¸ »ç¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù."));
                                                //break;
                                            //}

Boa sorte....

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...