Jump to content

**REMOVER TEMPO RODAR ITENS**


AprendizM2

Recommended Posts

Em char_item.cpp procure por:

	if (pPC)
	{
		DWORD dwNowMin = get_global_time() / 60;

		DWORD dwLastChangeItemAttrMin = pPC->GetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag);

		if (dwLastChangeItemAttrMin + dwChangeItemAttrCycle > dwNowMin)
		{
			ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("¼Ó¼ºÀ» ¹Ù²ÛÁö %dºÐ À̳»¿¡´Â ´Ù½Ã º¯°æÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.(%d ºÐ ³²À½)"),
					dwChangeItemAttrCycle, dwChangeItemAttrCycle - (dwNowMin - dwLastChangeItemAttrMin));
			return false;
		}

		pPC->SetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag, dwNowMin);
	}

Altere para:

/*if (pPC)
	{
		DWORD dwNowMin = get_global_time() / 60;

		DWORD dwLastChangeItemAttrMin = pPC->GetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag);

		if (dwLastChangeItemAttrMin + dwChangeItemAttrCycle > dwNowMin)
		{
			ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("¼Ó¼ºÀ» ¹Ù²ÛÁö %dºÐ À̳»¿¡´Â ´Ù½Ã º¯°æÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.(%d ºÐ ³²À½)"),
					dwChangeItemAttrCycle, dwChangeItemAttrCycle - (dwNowMin - dwLastChangeItemAttrMin));
			return false;
		}

		pPC->SetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag, dwNowMin);
	}*/
Link to comment
Share on other sites

2 minutos atrás, LuizFernando disse:

Em char_item.cpp procure por:


	if (pPC)
	{
		DWORD dwNowMin = get_global_time() / 60;

		DWORD dwLastChangeItemAttrMin = pPC->GetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag);

		if (dwLastChangeItemAttrMin + dwChangeItemAttrCycle > dwNowMin)
		{
			ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("¼Ó¼ºÀ» ¹Ù²ÛÁö %dºÐ À̳»¿¡´Â ´Ù½Ã º¯°æÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.(%d ºÐ ³²À½)"),
					dwChangeItemAttrCycle, dwChangeItemAttrCycle - (dwNowMin - dwLastChangeItemAttrMin));
			return false;
		}

		pPC->SetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag, dwNowMin);
	}

Altere para:


/*if (pPC)
	{
		DWORD dwNowMin = get_global_time() / 60;

		DWORD dwLastChangeItemAttrMin = pPC->GetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag);

		if (dwLastChangeItemAttrMin + dwChangeItemAttrCycle > dwNowMin)
		{
			ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("¼Ó¼ºÀ» ¹Ù²ÛÁö %dºÐ À̳»¿¡´Â ´Ù½Ã º¯°æÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.(%d ºÐ ³²À½)"),
					dwChangeItemAttrCycle, dwChangeItemAttrCycle - (dwNowMin - dwLastChangeItemAttrMin));
			return false;
		}

		pPC->SetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag, dwNowMin);
	}*/

@AprendizM2 aqui tens a prova que é melhor criar post que perguntar em outros tópicos ou no chatbox :) 

Link to comment
Share on other sites

                                        if (pPC)
                                        {
                                            DWORD dwNowSec = get_global_time();

                                            DWORD dwLastChangeItemAttrSec = pPC->GetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag);

                                            if (dwLastChangeItemAttrSec + dwChangeItemAttrCycle > dwNowSec)
                                            {
                                                ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("속성을 바꾼지 %d분 이내에는 다시 변경할 수 없습니다.(%d 분 남음)"),
                                                        dwChangeItemAttrCycle, dwChangeItemAttrCycle - (dwNowSec - dwLastChangeItemAttrSec));
                                                return false;
                                            }

                                            pPC->SetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag, dwNowSec);

Link to comment
Share on other sites

test......

// if (GM_PLAYER == GetGMLevel() && false == test_server)
                                    // {
                                        // //
                                        // // Event Flag ¸¦ ÅëÇØ ÀÌÀü¿¡ ¾ÆÀÌÅÛ ¼Ó¼º º¯°æÀ» ÇÑ ½Ã°£À¸·Î ºÎÅÍ ÃæºÐÇÑ ½Ã°£ÀÌ Èê·¶´ÂÁö °Ë»çÇÏ°í
                                        // // ½Ã°£ÀÌ ÃæºÐÈ÷ Èê·¶´Ù¸é ÇöÀç ¼Ó¼ºº¯°æ¿¡ ´ëÇÑ ½Ã°£À» ¼³Á¤ÇØ ÁØ´Ù.
                                        // //
	                                        // DWORD dwChangeItemAttrCycle = quest::CQuestManager::instance().GetEventFlag(msc_szChangeItemAttrCycleFlag);
                                        // if (dwChangeItemAttrCycle < msc_dwDefaultChangeItemAttrCycle)
                                            // dwChangeItemAttrCycle = msc_dwDefaultChangeItemAttrCycle;
	                                        // quest::PC* pPC = quest::CQuestManager::instance().GetPC(GetPlayerID());
	                                        // if (pPC)
                                        // {
                                            // DWORD dwNowMin = get_global_time() / 60;
	                                            // DWORD dwLastChangeItemAttrMin = pPC->GetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag);
	                                            // if (dwLastChangeItemAttrMin + dwChangeItemAttrCycle > dwNowMin)
                                            // {
                                                // ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("¼Ó¼ºÀ» ¹Ù²ÛÁö %dºÐ À̳»¿¡´Â ´Ù½Ã º¯°æÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.(%d ºÐ ³²À½)"),
                                                        // dwChangeItemAttrCycle, dwChangeItemAttrCycle - (dwNowMin - dwLastChangeItemAttrMin));
                                                // return false;
                                            // }
	                                            // pPC->SetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag, dwNowMin);
                                        // }
                                    // }

Link to comment
Share on other sites

23 hours ago, juniorsilva said:

test......

 


// if (GM_PLAYER == GetGMLevel() && false == test_server)
                                    // {
                                        // //
                                        // // Event Flag ¸¦ ÅëÇØ ÀÌÀü¿¡ ¾ÆÀÌÅÛ ¼Ó¼º º¯°æÀ» ÇÑ ½Ã°£À¸·Î ºÎÅÍ ÃæºÐÇÑ ½Ã°£ÀÌ Èê·¶´ÂÁö °Ë»çÇÏ°í
                                        // // ½Ã°£ÀÌ ÃæºÐÈ÷ Èê·¶´Ù¸é ÇöÀç ¼Ó¼ºº¯°æ¿¡ ´ëÇÑ ½Ã°£À» ¼³Á¤ÇØ ÁØ´Ù.
                                        // //
	                                        // DWORD dwChangeItemAttrCycle = quest::CQuestManager::instance().GetEventFlag(msc_szChangeItemAttrCycleFlag);
                                        // if (dwChangeItemAttrCycle < msc_dwDefaultChangeItemAttrCycle)
                                            // dwChangeItemAttrCycle = msc_dwDefaultChangeItemAttrCycle;
	                                        // quest::PC* pPC = quest::CQuestManager::instance().GetPC(GetPlayerID());
	                                        // if (pPC)
                                        // {
                                            // DWORD dwNowMin = get_global_time() / 60;
	                                            // DWORD dwLastChangeItemAttrMin = pPC->GetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag);
	                                            // if (dwLastChangeItemAttrMin + dwChangeItemAttrCycle > dwNowMin)
                                            // {
                                                // ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("¼Ó¼ºÀ» ¹Ù²ÛÁö %dºÐ À̳»¿¡´Â ´Ù½Ã º¯°æÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.(%d ºÐ ³²À½)"),
                                                        // dwChangeItemAttrCycle, dwChangeItemAttrCycle - (dwNowMin - dwLastChangeItemAttrMin));
                                                // return false;
                                            // }
	                                            // pPC->SetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag, dwNowMin);
                                        // }
                                    // }

 

nao tem esse no meu char_item

Link to comment
Share on other sites

1 hora atrás, AprendizM2 disse:

nao tem esse no meu char_item

// if ((GM_PLAYER == GetGMLevel()) && (false == test_server) && (g_dwItemBonusChangeTime > 0))
                                    // {
                                        // //
                                        // // Event Flag ¸¦ ÅëÇØ ÀÌÀü¿¡ ¾ÆÀÌÅÛ ¼Ó¼º º¯°æÀ» ÇÑ ½Ã°£À¸·Î ºÎÅÍ ÃæºÐÇÑ ½Ã°£ÀÌ Èê·¶´ÂÁö °Ë»çÇÏ°í
                                        // // ½Ã°£ÀÌ ÃæºÐÈ÷ Èê·¶´Ù¸é ÇöÀç ¼Ó¼ºº¯°æ¿¡ ´ëÇÑ ½Ã°£À» ¼³Á¤ÇØ ÁØ´Ù.
                                        // //
	                                        // // DWORD dwChangeItemAttrCycle = quest::CQuestManager::instance().GetEventFlag(msc_szChangeItemAttrCycleFlag);
                                        // // if (dwChangeItemAttrCycle < msc_dwDefaultChangeItemAttrCycle)
                                            // // dwChangeItemAttrCycle = msc_dwDefaultChangeItemAttrCycle;
                                        // DWORD dwChangeItemAttrCycle = g_dwItemBonusChangeTime;
	                                        // quest::PC* pPC = quest::CQuestManager::instance().GetPC(GetPlayerID());
	                                        // /*if (pPC)
                                        // {
                                            // DWORD dwNowSec = get_global_time();
	                                            // DWORD dwLastChangeItemAttrSec = pPC->GetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag);
	                                            // if (dwLastChangeItemAttrSec + dwChangeItemAttrCycle > dwNowSec)
                                            // {
                                                // ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("¼Ó¼ºÀ» ¹Ù²ÛÁö %dºÐ À̳»¿¡´Â ´Ù½Ã º¯°æÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.(%d ºÐ ³²À½)"),
                                                        // dwChangeItemAttrCycle, dwChangeItemAttrCycle - (dwNowSec - dwLastChangeItemAttrSec));
                                                // return false;
                                            // }
	                                            // pPC->SetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag, dwNowSec);
                                        // }*/
                                    // }

Link to comment
Share on other sites

22 hours ago, juniorsilva said:

 


// if ((GM_PLAYER == GetGMLevel()) && (false == test_server) && (g_dwItemBonusChangeTime > 0))
                                    // {
                                        // //
                                        // // Event Flag ¸¦ ÅëÇØ ÀÌÀü¿¡ ¾ÆÀÌÅÛ ¼Ó¼º º¯°æÀ» ÇÑ ½Ã°£À¸·Î ºÎÅÍ ÃæºÐÇÑ ½Ã°£ÀÌ Èê·¶´ÂÁö °Ë»çÇÏ°í
                                        // // ½Ã°£ÀÌ ÃæºÐÈ÷ Èê·¶´Ù¸é ÇöÀç ¼Ó¼ºº¯°æ¿¡ ´ëÇÑ ½Ã°£À» ¼³Á¤ÇØ ÁØ´Ù.
                                        // //
	                                        // // DWORD dwChangeItemAttrCycle = quest::CQuestManager::instance().GetEventFlag(msc_szChangeItemAttrCycleFlag);
                                        // // if (dwChangeItemAttrCycle < msc_dwDefaultChangeItemAttrCycle)
                                            // // dwChangeItemAttrCycle = msc_dwDefaultChangeItemAttrCycle;
                                        // DWORD dwChangeItemAttrCycle = g_dwItemBonusChangeTime;
	                                        // quest::PC* pPC = quest::CQuestManager::instance().GetPC(GetPlayerID());
	                                        // /*if (pPC)
                                        // {
                                            // DWORD dwNowSec = get_global_time();
	                                            // DWORD dwLastChangeItemAttrSec = pPC->GetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag);
	                                            // if (dwLastChangeItemAttrSec + dwChangeItemAttrCycle > dwNowSec)
                                            // {
                                                // ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("¼Ó¼ºÀ» ¹Ù²ÛÁö %dºÐ À̳»¿¡´Â ´Ù½Ã º¯°æÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.(%d ºÐ ³²À½)"),
                                                        // dwChangeItemAttrCycle, dwChangeItemAttrCycle - (dwNowSec - dwLastChangeItemAttrSec));
                                                // return false;
                                            // }
	                                            // pPC->SetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag, dwNowSec);
                                        // }*/
                                    // }

 

Após comentar as linhas e desativar a função, consigo rodar os itens, porém os itens não equipam mais.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...